there’s a pool boy. he’s just not as cute as i thought he’d be.